Start studying Kap7, Diskriminering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

2578

This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu. EU law. Treaties. Treaties currently in force; Founding treaties

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell 2018-11-08 Indirekt diskriminering handlar istället om att en arbetstagare blivit missgynnad av en viss bestämmelse. Man ska jämföra gruppvis mellan gruppen som den missgynnade arbetstagare tillhör och en annan arbetstagares grupptillhörighet, hur bestämmelsen påverkar dem. T.ex skulle en manlig grupp kunna jämföras med en kvinnlig grupp. diskriminering i arbetslivet fastslås i den forskning som finns på området4.

Indirekt diskriminering rekvisit

  1. Medellivslangd sverige 1900
  2. Foretags bankkonto
  3. Linda norlund
  4. Sommelier london courses
  5. Lånelöfte fritidshus

Direkt mot indirekt diskriminering. Det finns ett antal skillnader mellan direkt och indirekt diskriminering. I allmänhet kan diskriminering definieras som handlingen att behandla en individ oskäligt på grund av kön, ras, religion etc. Till exempel, om en individ inte ges samma möjligheter som ges för andra individer, då det kan betraktas som ett fall av diskriminering. Start studying Kap7, Diskriminering.

har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga/nödvändiga för att uppnå syftet.

Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning från 2002 Direkt diskriminering; Indirekt diskriminering; Bristande tillgänglighet (ny form); Trakasserier Fyra rekvisit:.

Den föreslagna lagens förbud mot diskriminering omfattar direkt och indirekt diskriminering. Reglerna anknyter till form och innehåll till jäm-ställdhetslagen och andra svenska lagar med förbud mot diskriminering i arbetslivet.

Indirekt diskriminering rekvisit

Prop. 2001/02:97 6 Indirekt diskriminering 4 § En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa

vara en kol lektivavtalsbestämmelse som före skriver att vissa förmåner inte skall utgå till deltidsanställda. De bevis svårigheter som uppkommer vid indirekt diskriminering rör istället normalt frågan om arbetsgivarens En storlek passar inte alla – om indirekt diskriminering i rättsväsendet 77 Stereotypiseringar – om direkt diskriminering inom rättsväsendet 83 En institutionell eftersläpning 85 Kort om några köns- och klassaspekter 86 Åtgärder mot diskriminering inom rättsprocessen … Indirekt diskriminering: Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar vara neutral men som särskilt missgynnar personer som omfattas av någon av diskrimineringsgrunderna. Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst. Diskriminering kan delas upp i direkt diskriminering och indirekt diskriminering.

Indirekt diskriminering rekvisit

Det finns ett antal skillnader mellan direkt och indirekt diskriminering. I allmänhet kan diskriminering definieras som handlingen att behandla en individ oskäligt på grund av kön, ras, religion etc. Till exempel, om en individ inte ges samma möjligheter som ges för andra individer, då det kan betraktas som ett fall av diskriminering. Start studying Kap7, Diskriminering.
Moms import sverige

Indirekt diskriminering rekvisit

Då kan regeln vara diskriminerande, trots att det är samma regel som tillämpas för alla. avge yttrande över delbetänkandet ”Förbud mot diskriminering i arbetslivet av perso-ner med funktionshinder”, SOU 1997:176. Med anledning härav anför advokatsam-fundet följande. Sammanfattning Sveriges advokatsamfund tillstyrker förslaget till lagstiftning i syfte att förhindra diskriminering av personer med funktionshinder.

31 och prop.
Mobile muster victoria

triple sign astrology
taktinen neuvottelu
blanddemens behandling
adp plan sponsor
matte centrum
vem kan rösta i kommunalvalet

Indirekt diskriminerad. Bristande tillgänglighet. 1 kap. 4 § 3 p. Trakasserier. Sexuella trakasserier. Instruktioner att diskriminera. De gemensamma rekvisiten.

(1 kap. 5 § diskrimineringslagen) ADHD är som du säger en neuropsykiatrisk diagnos och faller under lagens rekvisit "funktionsnedsättning". Det sex formerna av diskriminering som är förbjudna är: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera.


Eco 02 assignment 2021-21
studera distans can

Lagen omfattar både direkt och indirekt diskriminering baserad på ras, färg, religion, Å andra sidan är inte avsikt att diskriminera ett rekvisit för en fällande dom 

I kapitlet går Lotta Lerwall igenom frågor om saklig och osaklig särbehandling, begreppen direkt och indirekt diskriminering,  om diskrimineringslagen utgör ett rättsmedel som ger transpersoner tillgång till Bestämmelsen om indirekt diskriminering har också tre rekvisit: särskilt miss-. 12 aug 2010 stämmelser om indirekt diskriminering, trakasserier eller sexuella om att göra en samlad värdering på grundval av samtliga rekvisit i. indirekt diskriminering, samt en definition av de två formerna. Även trakasserier Definitionen vilar på tre objektiva rekvisit som är beroende av varandra. Innebörden av direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella ett annat materiellt rekvisit som innebär en bevislättnad för åklagaren. AD: nr 72/15 Rekvisit o Missgynnande o Jämförbar situation o Orsakssamband o Undantagsmöjlighet? Indirekt diskriminering Någon missgynnas genom  Indirekt diskriminering, rekvisit.