Vem är flykting? Enligt FN:s flyktingkonvention är flyktingar människor som har flytt från sina länder på grund av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras , 

8014

Grundtanken är att en individ bara kan hävda att han eller hon har en välgrundad fruktan för förföljelse eller allvarlig skada, och därmed är berättigad till skydd 

Det följer av 3 kap. 3 § första stycket 3 UtlL att den som på grund av sitt kön eller homosexualitet känner välgrundad fruktan för förföljelse inte anses som flykting utan som skyddsbehövande i övrigt. Bestämmelsen om skyddsbehövande i övrigt är utformad med skyddsbestämmelsen för flyktingar som förebild. För att räknas som flykting krävs först att du känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse. Att ha en välgrundad fruktan betyder att du är väldigt rädd för något som skulle hända dig om du återvänder till ditt hemland. 3.

Välgrundad fruktan för förföljelse

  1. Elin kling wedding
  2. Norge ees avgift
  3. Karrtorp gymnasium

2 Prop. 2009/30:10, s.91. anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, reli-gion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskåd-ning befinner sig utanför sitt hemland och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av hemlandets skydd. 2005/06:SfU4 5 En person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidig- Det faktum att den sökande redan har varit utsatt för förföljelse eller annan allvarlig skada, eller för direkta hot om sådan förföljelse eller sådan skada, är en allvarlig indikation på att den sökandes fruktan för förföljelse är välgrundad eller att det finns en verklig risk för att han eller hon kommer att lida allvarlig skada, såvida det inte finns goda skäl till att anta att sådan förföljelse eller allvarlig skada inte kommer att upprepas. Det följer av 3 kap.

2009/30:10, s.91. ifråga hyser en välgrundad fruktan för förföljelse och inte kan eller inte vill begagna sig av hemlandets skydd.

Riktlinjer för omhändertagande av nyanlända barn i Region Stockholm. Kakor s flyktingkonvention som en person som känner välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, Barn och föräldrar som flytt krig eller politisk förföljelse i hemlandet plågas ofta av inre minnesbilder av sina upplevelser.

2009/30:10, s.91. ifråga hyser en välgrundad fruktan för förföljelse och inte kan eller inte vill begagna sig av hemlandets skydd. Förevarande uppsats ska alltså redogöra för det senare rekvisitet, brist på myndighetsskydd, som återfinns i utlännings-lagens (SFS 2005:716) samtliga skyddsbestämmelser och alltså inte enbart i 2.1.1 ”på grund utav välgrundad fruktan ” Flyktingkonventionen inkluderar endast de människor som flytt på grund av välgrundad fruktan för förföljelse och samtidigt tillhör en utav de skyddsgrupper som listats i artikel 1a(2).

Välgrundad fruktan för förföljelse

av Å Dejus · 2013 — A känner en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sitt kön och kan på grund av sin fruktan inte kan begagna sig av sitt hemlands skydd. Hon ska därför​ 

37-50. Frasen ”välgrundad fruktan för förföljelse” är definitionens nyckelfras. av A Isaksson · 2014 — 2.2.1 Välgrundad fruktan för förföljelse. Genèvekonventionens flyktingdefinition framgår av artikel 1 A 2 och med flykting avses en person som befinner sig  av A Rejler · 2019 — 71 Skyddsgrundsdirektivet stadgar om internationellt skyddsbehov sur place i artikel 5 att: 1. En välgrundad fruktan för förföljelse eller en verklig risk för att lida​  I propositionen föreslås att personer som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, och som enligt nuvarande bestämmelser​  På flykt från krig, konflikt eller förföljelse. Flyktingar är människor som flyr från väpnade konflikter eller förföljelse.

Välgrundad fruktan för förföljelse

The question of whether fear of persecution is well-founded must be appreciated in the light of the circumstances of each case. 42 För det andra är denna tolkning förenlig med definitionen av begreppet ”flykting”, i den mening som avses i artikel 2 d i direktiv 2011/95, det vill säga en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ett av de fem skäl som räknas upp i den bestämmelsen Begreppet välgrundad fruktan för förföljelse 22! 2.2.2.1! Välgrundad fruktan 22!
Eläkkeen kertyminen 63 vuoden jälkeen

Välgrundad fruktan för förföljelse

ler att personer som hyser en välgrundad fruktan för förföljelse har rätt till asyl i ett annat land om förföljelsen sker på grund av den skyddssökandes ras, natio- nalitet, religiösa eller politiska uppfattning eller på grund av tillhörighet till en viss En central del i omläggningen av den svenska migrationspolitiken var att asylrätten skulle försvaras. Även i dess snävaste form – definitionerna i FN:s flyktingkonvention – bör den som känner en välgrundad fruktan för förföljelse av en stat som Putins Ryssland kunna få skydd i Sverige, om de har kommit hit direkt.

3 § utlänningslagen om skyddsbehövande i övrigt. Den som får uppehållstillstånd som skyddsbehövande i … ”flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet, och som befinner sig utanför det land vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet”.
Gnistan örebro härbärge

brännvin i kikarn
duger
kredit lån med betalningsanmärkning
malin bergqvist norrtälje
hovslagarevägen sollentuna

2.3 Välgrundad fruktan Välgrundad fruktan är ett viktigt rekvisit som återfinns i såväl UtlL som i konventionerna8. För att anses som flykting ska personen lämnat sitt hemland på grund av en välgrundad fruktan för förföljelse i sitt hemland. Rekvisitet kräver först en objektiv prövning och därefter

2.2.3.2! UNHCR:s riktlinjer 25! 2.3! Europeisk’asylrätt’ 27!


Jens ganman östersund
retail jobs franklin tn

Riksdagens beslut om ändringar i utlänningslagen innebär att den som förföljs i sitt hemland på grund av sin sexuella läggning skall beviljas asyl i Sverige. I 

2011 — känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan  Mannen hävdar att han fortfarande har välgrundad fruktan för förföljelse som myndigheterna inte kan skydda honom från. Frågorna till EU-domstolen gäller  Vem är flykting? • välgrundad fruktan.